معرفی

مشخصات فردی

پگاه نیک قدم

نام - نام خانوادگی : پگاه   نیک قدم

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دام های بزرگ دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دامپزشکی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

پگاه نیک قدم
پگاه نیک قدم

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^